CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
XÃ HỒNG PHONG TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022 - 2024
29/04/2022 12:00:00

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy, và chỉ đạo của UBND huyện Ninh Giang, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Hồng Phong đã ban hành kế hoạch liên ngành số 01/KHLN/UBND-MT về bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2022-2024. Cuộc bầu cử Trưởng thôn và bổ nhiệm phó thôn nhiệm kỳ mới lần này nhằm lựa chọn, bầu ra Trưởng thôn xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Cuộc bầu cử là dịp nâng cao trách nhiệm về quyền, nghĩa vụ của công dân, phát huy dân chủ, lựa chọn, giới thiệu và bầu những người có đủ tiêu chuẩn làm Trưởng thôn. Cuộc bầu cử phải đảm bảo dân chủ, công khai, tiết kiệm và đúng quy định, tránh các biểu hiện chủ quan, xem nhẹ và mất dân chủ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bầu cử.

Để cuộc bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã, nhiệm kỳ 2022-2024 đạt kết quả tốt, UBND xã Hồng Phong nêu những quy định và tập trung chỉ đạo các bước sau đây:

1. Tiêu chuẩn

- Căn cứ Điều 10, Quyết định số 16/2013 ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương, về tiêu chuẩn Trưởng thôn, Phó thôn như sau:“Trưởng thôn và Phó trưởng thôn phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao”.

2. Số lượng Trưởng, Phó thôn

Căn cứ Điều 4, Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư, ban hành kèm theo quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2016 của UBND tỉnh, số lượng Trưởng, Phó thôn như sau:

“2.1. Trưởng thôn, trưởng khu dân cư:

Mỗi thôn có Trưởng thôn, mỗi khu dân có Trưởng khu dân cư.

2.2. Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu dân cư:

- Thôn thuộc xã loại I, từ 300 hộ gia đình trở lên có 01 Phó Trưởng thôn.

- Thôn thuộc xã loại II, dưới 300 hộ gia đình không bố trí Phó Trưởng thôn”.

Cụ thể các thôn:

+ Thôn Bồ Dương: Được bầu 01 Trưởng thôn; bổ nhiệm 01 Phó Trưởng thôn.

+ Thôn Đồng Hội: Được bầu 01 Trưởng thôn; bổ nhiệm 01 Phó Trưởng thôn.

+ Thôn Động Trạch: Được bầu 01 Trưởng thôn; bổ nhiệm 01 Phó Trưởng thôn.

+ Thôn Quang Rực: Được bầu 01 Trưởng thôn; bổ nhiệm 01 Phó Trưởng thôn

Nội dung và các bước thực hiện

1. Công bố ngày bầu cử (Từ 08/4 đến 18/4/2022)

Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.

2. Tổng kết nhiệm kỳ, cử tổ kiểm kê, lập danh sách cử tri, giới thiệu nhân sự Trưởng thôn, nhân sự Tổ bầu cử và một số nội dung khác

            - Từ ngày 04/4 - 08/4/2022: Trưởng, Phó thôn xây dựng báo cáo hoạt động, báo cáo thu chi quỹ thôn nhiệm kỳ 2019-2021 (nếu có) từ khi thực hiện nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ hết tháng 3 năm 2022. Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn báo cáo với Ban chi uỷ Chi bộ và tổ chức họp hội nghị Liên tịch cử Tổ kiểm kê quỹ thôn và tiến hành tổ chức kiểm kê ngay sau khi có Tổ kiểm kê. Cơ cấu, thành phần Tổ kiểm kê gồm những ông, bà đại diện Cấp ủy Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong thôn, có tinh thần trách nhiệm, có năng lực và kinh nghiệm trong thực hiện công tác kiểm kê (Đ/c Cán bộ UBND xã phụ trách thôn phối hợp với Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức chù trì triển khai công tác kiểm kê thu chi quỹ thôn). Thời gian kiểm kê dự kiến từ ngày 09 đến 15/4/2022.

- Từ ngày 04/4 - 10/4/2022, Công an xã thực hiện việc lập Danh sách cử tri (là chủ hộ gia đình trong thôn) nộp về UBND xã.

- Từ ngày 13/4 - 18/4/2022, Ban công tác Mặt trận thôn báo cáo Ban Chi ủy thống nhất kết quả kiểm kê, đồng thời định hướng giới thiệu nhân sự bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ mới (Nhân sự thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy với cơ cấu Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn. Số lượng 01 hoặc 02 người) Sau đó tổ chức họp Chi bộ báo cáo các nội dung trên. Trưởng, Phó thôn cùng Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức hội nghị liên tịch. Thành phần gồm cán bộ công tác ở xã cư trú tại thôn, Ban Chi uỷ chi bộ, Trưởng Phó thôn Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, Chi hội trưởng các đoàn thể để nghe báo cáo kết quả kiểm kê quỹ thôn, dự kiến giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2024 và dự kiến giới thiệu nhân sự Tổ bầu cử.

             - Từ ngày 19/4 - 21/4/2022, họp nhân dân ở thôn để thông qua báo cáo hoạt động của Trưởng, Phó thôn nhiệm kỳ 2019-2022 (Đến hết tháng 3 năm 2022), báo cáo kết quả kiểm kê, đồng thời giới thiệu nhân sự để bầu Trưởng thôn mới nhiệm kỳ 2022- 2024. (Trưởng, Phó thôn mời đại biểu đến dự, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn chủ trì hội nghị).

- Từ ngày 22/4 - 23/4/2022, Trưởng thôn và Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức hội nghị hiệp thương nhân sự Trưởng thôn (Số lượng nhân sự để bầu là 01 người). Chậm nhất đến ngày 24/4/2022 Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn báo cáo kết quả hội nghị (Bằng văn bản), trích ngang nhân sự bầu Trưởng thôn và danh sách Tổ bầu cử ghi cụ thể Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký và các uỷ viên Tổ bầu cử gửi về UBND xã. Cơ cấu Tổ trưởng là Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn hoặc thành viên Ban công tác Mặt trận thôn; Tổ phó, Thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn (nộp danh sách qua ông Nguyễn Văn Quyên, Văn phòng Đảng ủy-Nội vụ xã để tổng hợp và ra quyết định thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn).

            - Từ ngày 25/4 - 03/5/2022, UBND xã giải quyết vướng mắc (nếu có). Thời hạn giải quyết các ý kiến kiến nghị liên quan đến bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 chậm nhất đến 17 giờ ngày 03/5/2022.

            - Ngày 03/5/2022, Cán bộ UBND xã phụ trách thôn tổ chức họp Tổ bầu cử của thôn, công bố Quyết định thành lập Tổ bầu cử và phân công công tác giao nhiệm vụ cho các thành viên Tổ bầu cử.

            - Ngày 06/5/2022, Tổ bầu cử nhận tài liệu bầu cử, kinh phí bầu cử.

            - Ngày 07/5/2022, Tổ trưởng Tổ bầu cử nhận phiếu bầu cử của xã và kiểm tra địa điểm bầu cử, trang trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị đồ dùng và các trang bị chuẩn bị cho công tác bầu cử.

- Ngày 08/5/2022, Tổ bầu cử tiến hành làm nhiệm vụ bầu cử và hoàn tất các công việc bầu cử trong ngày, nộp phiếu bầu và các tài liệu bầu cử về UBND xã.

3. Bổ nhiệm Phó Trưởng thôn

Sau khi Trưởng thôn có Quyết định công nhận của UBND xã, Trưởng thôn, căn cứ vào thực tế thống nhất với Ban công tác Mặt trận thôn và ý kiến của Chi ủy Chi bộ lập văn bản báo cáo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét ra quyết định công nhận. Lưu ý: Bố trí sắp xếp Phó Trưởng thôn thực hiện việc kiêm nhiệm theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương (Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2022).

            Để góp phần thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024, đề nghị các cấp uỷ đảng, ban ngành đoàn thể tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích yêu cầu để công tác bầu cử trưởng thôn đảm bảo theo nội dung kế hoạch, trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc các cơ quan, các ngành, các thôn kịp thời phản ánh về UBND xã và Thường trực Uỷ ban MTTQ xã để giải quyết./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 669
Trước & đúng hạn: 669
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 20:37:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Không

Địa chỉ: xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:  0979.817.815

Email: nguyenvankhong72@gmail.com

 
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 31
Tất cả: 9,813