CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
THÔNG BÁO Của Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn Về kết quả bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã Hồng Phong Nhiệm kỳ 2022-2024
12/05/2022 06:20:51

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố:

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư;

Căn cứ Thông báo số 763-TB/HU, ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang về thời gian bầu cử trưởng thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2022 - 2024; Công văn số 167/CV-UBND ngày 14/3/2022 của UBND huyện Ninh Giang V/v thống nhất bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư năm 2022;

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/ĐU ngày 01/4/2022 của BCH Đảng bộ xã về việc lãnh đạo tổ chức bầu cử Trưởng thôn, bổ nhiệm Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2024 trên địa bàn xã Hồng Phong; Kế hoạch số 01/KHLN/UBND-MT ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Phong về việc bầu cử Trưởng thôn và bổ nhiệm Phó Trưởng thôn trên địa bàn xã Hồng Phong nhiệm kỳ 2022-2024.

Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Phong đã phối hợp triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 vào ngày Chủ Nhật 08/5/2022.

- Tổng số cử tri là đại diện hộ gia đình theo danh sách bầu cử Trưởng thôn trong toàn xã là 2.182 cử tri.

- Tổng số cử tri là đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử là 2.103 cử tri, đạt 96,38%.

- Kết quả bầu của các thôn như sau:

+ Thôn Bồ Dương: Ông Nguyễn Xuân Thắng được 653 phiếu bầu, đạt 95,30%;

+ Thôn Đồng Hội: Ông Nguyễn Văn Điển được 332 phiếu bầu, đạt 98,22%;

+ Thôn Động Trạch: Ông Nguyễn Thành Chân được 348 phiếu bầu, đạt 82,66%;

+ Thôn Quang Rực: Ông Đào Huy Du được 712 phiếu bầu, đạt 96,5%.

Căn cứ kết quả bầu cử, các ông có tên sau đã trúng cử chức danh Trưởng các thôn, nhiệm kỳ 2022-2024.

+ Ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng thôn Bồ Dương;

+ Ông Nguyễn Văn Điển, Trưởng thôn Đồng Hội;

+ Ông Nguyễn Thành Chân, Trưởng thôn Động Trạch;

+ Ông Đào Huy Du, Trưởng thôn Quang Rực.

Căn cứ kết quả bầu cử, UBND xã đã ban hành các quyết định công nhận chức danh Trưởng các thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2022-2024./.


TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

CHỦ TỊCH UBND

Đặng Huy Hiến

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 669
Trước & đúng hạn: 669
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 20:05:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Không

Địa chỉ: xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:  0979.817.815

Email: nguyenvankhong72@gmail.com

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 29
Tất cả: 9,811